Conditions

Betingelserne her regulerer aftaleforholdet mellem dig som rejsende og Altrejser Rejsebureau i henhold til almindelig lovgivning samt pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017)

 

Aftaleindgåelse

Aftalen regnes som indgået ved betaling af depositum eller rejsens fulde pris. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt. Tilbuddet accepteres af den rejsende, når depositum eller hele rejse er betalt. Forinden har den rejsende ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks modtaget og accepteret disse almindelige betingelser. 

Altrejser fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende samt disse almindelige betingelser. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.

*Ved fysisk henvendelse på rejsearrangørens salgssted accepterer den rejsende rejsearrangørens tilbud ved betaling af hele eller en del af pakkerejsens pris. Den rejsende får inden betalingen udleveret disse almindelige betingelser.

*Den rejsende accepterer rejsearrangørens tilbud telefonisk. Rejsearrangøren oplyser - inden den rejsende accepterer – den rejsende om relevante vilkår for aftalen, samt hvor den rejsende kan finde disse almindelige betingelser. De aftalte vilkår samt disse almindelige betingelser fremsendes til den rejsende, efter aftalen er indgået telefonisk.

*Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

 

Kundens generelle betingelser

Rejsedokumenter og anden korrespondance sendes til den mail-/postadresse, du har oplyst til AltRejser Rejsebureau i forbindelse med at aftalen blev indgået. Du er som kunde forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan kontakte dig både før og under rejsen.

Husk i den forbindelse altid at tjekke dit spamfilter. Når du modtager din rejseplan og dit ejseforslag, skal du straks kontrollere begge dele grundigt for at sikre, at alle oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med det, du har bestilt. Navne skal være identiske med navne i det/de pas, der bruges på rejsen. Du skal henvende dig til AltRejser med det samme, hvis oplysningerne ikke er i

overensstemmelse med det aftalte. Er der en fejl i det fremsendte, vil vi forsøge at rette denne, men du skal selv afholde udgifterne, hvis fejlen skyldes, at du har opgivet forkerte oplysninger. Hvis ikke det er muligt at ændre fejlen,kan AltRejser ikke holdes ansvarlig. Du skal desuden sikre dig, at særlige ønsker fremgår af dine rejsepapirer eller på anden måde er dokumenteret. I modsat fald kan du ikke senere påberåbe dig sådanne særaftaler. Du skal være opmærksom på, at de oplysninger, der står i dit tilbud samt i din rejseplan, er de gældende, hvis der er afvigelser i forhold til AltRejser generelle betingelser.

 

Visum/Pas/Vaccination

Du skal sørge for at have et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed efter endt rejse og andre dokumenter, der er nødvendige for rejsens gennemførelse, herunder visa og dokumentation for anbefalede vaccinationer. Du skal ved indgåelse af aftalen oplyse din nationalitet af hensyn til AltRejser ’s oplysningspligt i forbindelse med visum, således at vi kan yde den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvise til de relevante myndigheder.

Det er din egen pligt at sørge for visum og transitvisum (kan være nødvendigt i de tilfælde, hvor der er mellemlandinger undervejs). Du skal være opmærksom på, at der kan være forskellig behandlingstid afhængig af det land du søger visum til, vi anbefaler derfor du i god tid undersøger dette, især hvis du på din rejse besøger flere forskellige lande. Vær opmærksom på, at der kan være særlige restriktioner ved indrejse på enkeltbilletter - dette kan du undersøge via de respektive landes repræsentationer, som du kan finde på www.um.dk. Her finder du også visumregler for de enkelte lande. Ved rejser for mindreårige uden forældre/værge anbefaler vi, at du finder nærmere

information her. Du skal ligeledes være særligt opmærksom på regler om rejser med særbørn med delt forældremyndighed, hvor kun den ene forældre deltager på rejsen.

Har du indenfor de seneste 6 måneder besøgt et land med gul feber, skal du undersøge, om der til dit rejsemål er særlige indrejsekrav ift. dokumentation af gul feber vaccination. Tjek vaccinationsanbefalinger på www.sikkerrejse.dk eller www.ssi.dk/Vaccination.

 

Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende  opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarligt.

 

Rejsende der er bevægelseshæmmede

Det er vigtigt, at du forud for bestilling af din rejse giver AltRejser alle nødvendige og relevante oplysninger om dine særlige behov, således at vi kan vejlede om din rejse og om hele eller dele af denne vil være egnet for dig.

 

GENERELLE BETINGELSER

Afbestillings og rejseforsikring

Vi anbefaler kraftigt, at du tegner en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal tegnes senest ved betaling af rejsen/depositum. Ligeledes er det vigtigt du har en rejseforsikring, der under din rejse dækker udgifter f.eks. til hjemtransport, sygdom og ulykke.

Altrejser formidler salg af disse forsikringer og modtager provision af Europæiske rejserforsikring. Du kan altid få størrelsen af denne oplyst ved at kontakte os.

 

Fremmøde i lufthavnen

Vi anbefaler, at du møder op i lufthavnen to timer før afgang . Det gælder også, selvom du har foretaget online-checkin. Du skal altid dobbelttjekke check in tider på lufthavnens hjemmeside.

Du skal holde dig orienteret om rejsetidspunkter og eventuelle ændringer af disse (på både ud- og hjemrejse). Det kan du gøre via flyselskabernes hjemmeside eller via www.tripcase.com. Når du møder op i lufthavnen, skal du ligeledes holde dig løbende opdateret om afgangssted og -tid, fx ved at du straks efter ankomst til en lufthavn konsulterer oversigtsskærmene. Kontakt lufthavnspersonalet, hvis du er i tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra – der er ofte ændringer.

Husk, at du skal gøre opmærksom på dig selv i checkin-køen, hvis du kan forudse, at du ikke kan nå at have afsluttet checkin i tide. I de tilfælde, hvor du ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal du rette henvendelse til den leverandør, der står for dit arrangement ( se kontaktdata på voucher) og oplyse om det senere fremmøde. Kan du ikke få fat i dem eller finde en tilfredsstillende løsning, skal du kontakte AltRejser med det samme, i modsat fald kan du risikere at din reservation bliver annulleret og således hverken kan benyttes eller refunderes.

Dine flybilletter skal benyttes i den korrekte rækkefølge. Såfremt du ikke gør dette vil luftfartselskabet annullere de resterende flystrækninger. Du kan derfor aldrig kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse ( fx hjemrejsen alene). AltRejser har intet ansvar for eventuelle tab, herunder omkostninger til nye billetter, som en ikke korrekt benyttelse af flybilletter medfører. Udebliver du fra din flyafgang eller dele af din rejse, godtgøres der intet som følge heraf. Delvist brugte billetter og andre ydelser refunderes ikke.

 

Ordensbestemmelser

Du skal som rejsende rette dig efter de ordensbestemmelser, der gælder for vores derleverandører, som f.eks. hoteller, lufthavnen og transportmidler. Du skal optræde således, at dine medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan upassende opførsel føre til, at du bortvises fra videre deltagelse i rejsen. Du vil i disse tilfælde selv være ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf.

I tilfælde af bortvisning er du ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling af rejsens pris eller dele heraf. Altrejser er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse, herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling overfor dig som rejsende i forbindelse med upassende adfærd. Du vil i sådanne situationer selv være ansvarlig for de udgifter, du påføres og vil ej heller kunne gøre krav gældende overfor Jysk Rejsebureau eller være berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris eller dele heraf.

 

Pris og betaling:

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos rejsearrangøren.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

 

Manglende betaling

Hvis ikke du betaler rejsens fulde pris ved aftalens indgåelse, skal du indbetale restbeløbet på det tidspunkt, der er angivet i tilbuddet, dog senest 8 uger før din afrejse. Hvis beløbet ikke er AltRejser i hænde på forfaldstidspunktet, har Altrejser ret til at annullere aftalen. Indbetalt depositum samt delbetalinger refunderes ikke.

 

Overdragelse af rejsen

Rejser kan ikke overdrages, da vi er underlagt vore underleverandørers restriktive regler. Dette

betyder blandt andet, at du ikke kan ændre navn på dine flybilletter. Hvis overdragelse har betydning for din rejse, skal du specifikt gøre opmærksom på dette ved bestilling af rejsen.

 

Lokale skatter/afgifter

På rejsemålene kan der forekomme opkrævning af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler. Disse beløb afregnes derfor lokalt.

 

ÆNDRING AF DEN INDGÅEDE AFTALE FOR PAKKEREJSER

Prisændringer

Altrejser kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejser, hvis der sker ændringer i:

 • prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
 • skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,
 • valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris

Ændring

Beregning

Ny pris

3000 DKK

Heraf brændstoftillæg:

200 DKK

Stigning i brændstoftillæg:

50 DKK

200 DKK + 50 DKK

3050 DKK

3000 DKK

Heraf skatter og afgifter:

500 DKK

Stigning i skatter og afgifter:

100 DKK

500 DKK + 100 DKK

3100 DKK

3000 DKK

Afregnet til valutakurs

3.00

Kursændring:

3.0 til 3.1

(3000 DKK / 3.00)*3.1

3100 DKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelse om forhøjelse af prisen skal oplyses snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet og senest 20 dage før afrejsen.

 

Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen efter aftalens indgåelse

Flybilletter, der indgår i pakkerejser, kan ikke ændres, når de er bestilt og betalt (ikke-refunderbare billetter). Den del af pakkerejsens pris, som flybilletten udgør, vil derfor gå tabt, hvis du ønsker at ændre en pakkerejse efter betaling.

Hvis du ønsker at ændre i antal deltagere, rejsedatoer eller værelsesfordeling vil dette påvirke prisen for din rejse og ekstraomkostninger forbundet med sådanne ændringer skal betales inden afrejse på dato fastsat af AltRejser.

Hvis Altrejser må aflyse rejsen, eller hvis rejsen ikke kan gennemføres som aftalt, informerer vi om dette hurtigst muligt. Informationspligten gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses for bagateller. Hvis ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har du ret til at modtage nedslag i prisen.

Er de ændringer, som Altrejser  foretager i aftalen, væsentlige, eller aflyses rejsen, uden at dette skyldes dine egne forhold, kan du hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt. Du kan også vælge at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, forudsat at Altrejser uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Du skal inden for den fastsatte frist underrette Altrejser om dit valg, efter du har modtaget meddelelse om ændringen. Giver du ikke besked inden for fristen anses det som en accept af ændringerne.

 

Kundens ændringer af pakkerejsen EFTER aftalens indgåelse

Ønsker du at foretage ændringer i pakkerejsen, skal du kontakte Altrejser hurtigst muligt. Hvis det efter vores underleverandørers regler er muligt at ændre pakkerejsen, skal du selv afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Altrejser er ikke forpligtet til at foretage ændringer i din rejse.

Hvis en ændring jævnfør reglerne ikke er mulig, og du fortsat gerne vil ændre din rejse, betragtes dette som en afbestilling af pakkerejsen på de aftalte afbestillingsvilkår og en ny bestilling.

 

Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven § 18

 

Afbestilling af pakkerejsen

Når depositum er betalt udstedes flybilletten og kan herefter normalt ikke refunderes. For pakkerejser samt rejser hvor hotelophold eller tur er arrangeret gennem Altrejser og som er accepteret ved hel eller delvis betaling, skal der betales gebyr ved annullering og ændring. Gebyrets størrelse afhænger af de regler der er fastsat af vores underleverandører samt Altrejses gebyr.

 

Hvor intet andet er aftalt gælder følgende regler:

Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse mistes den delbetaling der er foretaget ved reservation dog minimum kr. 1500,- per person.

Ved afbestilling mellem 60 og 30 dage før afrejse mistes minimum 50 % af rejsens pris.

Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse mistes hele rejsens pris.

Vi gør opmærksom på, at en del af de produkter vi sælger er underlagt meget restriktive regler fra vores underleverandører og vil derfor ikke kunne refunderes, ændres eller overdrages efter reservation. Dette vil tydeligt fremgå af din bestilling. Når din rejse er påbegyndt vil de produkter og flybilletter der er indeholdt i din rejse ikke kunne refunderes. Altrejser anbefaler derfor altid, at du tegner en afbestillingsforsikring.

Du kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden pakkerejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre tilsvarende alvorlige begivenheder på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette. Vurderingen af, om en begivenhed kvalificerer til ansvarsfri afbestilling, vil blive foretaget med hensynstagen til officielle objektive udmeldinger fra f.eks. Udenrigsministeriet eller lignende danske myndigheder. Du har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris men ikke yderligere kompensation.

Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan du ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller du alligevel, træder Altrejsers almindelige afbestillingsregler jf. ovenstående eller som anført i dit tilbud i kraft. Dette betyder, at der som oftest ikke er noget at refundere.

 

Mangler ved rejsen og reklamation

Konstaterer du mangler efter din rejses begyndelse, skal du straks efter konstateringen klage til den underleverandør,der er oplyst på voucheren. Hvis ikke problemet bliver løst til din fulde tilfredshed, skal du kontakte Altrejser med det samme, så vi får mulighed for at afhjælpe manglen.

Undlader du at klage på behørig vis som beskrevet ovenfor, vil dette have konsekvenser for din ret til

efterfølgende at påberåbe dig manglen og for din ret til at opnå kompensation.

Husk det er din pligt, at du inden afrejse har læst dine rejsedokumenter grundigt igennem, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejse.

 

Afhjælpning

Tilbyder Altrejser eller vores underleverandør at afhjælpe manglen på tilfredsstillende vis, kan du ikke kræve afslag eller hæve aftalen, hvis afhjælpningen sker i rimelig tid, er uden omkostninger for dig og samtidig ikke er en væsentlig ulempe for dig.

 

Begrænsninger I Altrejses erstatningsansvar i tilfælde af død, tilskadekomst, forsinket, bortkommet eller ødelagt bagage:

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR-kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

Ovenstående medfører, at du ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette dine krav mod det kontraherende eller transporterende flyselskab. Husk, at du i lufthavnen skal have udarbejdet en såkaldt PIR-rapport.

Kravene skal rettes, så snart du opdager din bagage er forsinket eller bortkommet. Det gælder også for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrektgennemførelse.

Bemærk, at flyselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at du skal have en gennemskuelig klageadgang, har du altid har ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det flyselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det flyselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa- og / eller Montrealkonventionen.

Foregår din transport med andet transportmiddel end fly, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførelse har fået overdraget din bagage og/eller gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU lovgivning eller internationale konventioner, begrænser Altrejser sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

Flight only

Når du køber en flybillet alene, er du ikke dækket af lov om pakkerejser. Du skal derfor nærlæse dit tilbud og andre medfølgende papirer, da det er disse, der bestemmer indholdet af din aftale. Ved bestilling af flybilletter er prisen oplyst på dit tilbud. Denne pris er en såkaldt dags dato-pris, og den anførte pris er derfor et tilbud, som skal accepteres ved betaling samme dag, som reservationen foretages. Betales billetten ikke samme dag, gælder den fortsat som en uforpligtende reservation, men skal prissættes på ny ved betaling, og prisen kan være ændret væsentligt i denne periode.

Bemærk at Altrejser sælger billetterne på flyselskabets vegne og er derfor ikke din aftalepart, men kun formidler. Det er derimod flyselskabet, som er din aftalepart, og som leverer rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende din rejse skal rettes mod flyselskabet, fx som følge af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.

I det tilfælde dit flyselskab går konkurs (og du har en billet t/r til Danmark) betyder ovenstående, at du kan rette dit krav mod rejsegarantifonden, som skal sørge for, at du kommer hjem fra en allerede påbegyndt rejse. Såfremt der er midler tilbage i puljen, vil du kunne få refusion af en billet du ikke kan benytte på grund af konkursen (der er dog en vis selvrisiko).

Reklamation efter hjemkomst:

Krav om erstatning, afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af AltRejser, skal i rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for AltRejser. Hvis du fremsætter krav som følge af mangelfuldt landarrangement senere end en måned fra det tidspunkt, hvor du blev bekendt med den pågældende mangel, har du mistet retten til at påberåbe dig den pågældende mangel.

Du kan klage til info@altrejser.dk

 

Modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation:

Du skal, når du fremsender din reklamation til os oplyse om du har søgt erstatning eller kompensation fra luftfartsselskabet på grundlag af EU forordning om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der regulerer dette forhold. Såfremt du har modtaget erstatning og/eller kompensation fra luftfartsselskabet, har Altrejser ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser i den erstatning og/eller kompensation, som du har modtaget fra dem.

 

Klageadgang, pakkerejser

Hvis ikke der kan opnås enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ved klage til Altrejser, kan du

indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 2840 Holte, tlf. 45461100.

Se mere på www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Altrejsers e-mailadresse er til brug herfor info@altrejser.dk.

 

Klageadgang, flight only

Ønsker du at klage over mangler ved din flyrejse, skal du kontakte enten Forbrugerklagenævnet eller Trafikstyrelsen.  Sidstnævnte tager sig af klager i henhold til EU-forordning 261/2004, der fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser.

 

Værneting

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

 

Garanti i Rejsegarantifonden

Altrejser har i tilfælde af konkurs stillet garanti for refusion af vores kundes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte

Rejsegarantifond nr. 150

Alt Rejser
Email: sales@altrejser.dk
Phone: +45 33122030
Url:
cash, credit card
Vesterbrogade 6 D
København V, 1620